Projektiva

Podjetje VGP d.d. iz Kranja izdeluje vse vrste projektne dokumentacije za vse vrste gradenj, ki jih izvaja. Posebej smo specializirani za projekte s področja urejanja nižinskih vodotokov in hudournikov, sanacije zemeljskih plazov in erozijske problematike. S tega področja izdelujemo tudi študije, idejne zasnove, izvajamo kartiranja in popise stanja, pri čemer sodelujemo s številnimi ustanovami in inštituti (FGG, GIAM, GeoZS itd.). Specializirani smo tudi za izdelavo opozorilnih kart poplavne in erozijske nevarnosti za posamezna povodja, občine ali druga območja.

Izdelujemo naslednje vrste dokumentacije:
  • projekte IP, PGD, PZI in PID s področja urejanja voda in saniranja plazov
  • hidrološko-hidravlične študije poplavne in erozijske nevarnosti, ki so potrebne za gradbeno dovoljenje na poplavno ogroženih območjih
  • študije, strokovne podlage, idejne zasnove, strokovna mnenja in kartiranja, popise stanja s področja vodarske in erozijske problematike
  • opozorilne karte poplavne in erozijske nevarnosti 
  • poslovnike za obratovanje in vzdrževanje malih hidroelektrarn
  • izdelava GIS aplikacij iz vodarske in erozijske tematike
  • topografsko inženirska geodezija (klasična in GPS izmera)