JAVNA VODNOGOSPODARSKA SLUŽBA

Podjetje VGP d.d. Kranj je bil dolgoletni državni koncesionar za izvajanje gospodarske javne službe urejanja voda na območju zgornje Save do leta 2020. V to območje spadajo vsi gorenjski nižinski in hudourniški vodotoki ter stoječe vode: reka Sava z vsemi pritoki nad Medvodami - torej porečja Sore (Poljanska in Selška Sora), Kokre, Tržiške Bistrice ter Save Dolinke in Bohinjke.
 

Za strokovni kader podjetja, ki je izvajalo javno službo, so značilne dolgoletne izkušnje oz. kontinuiteta ter zelo dobro poznavanje terena in problematike.

 

V sklopu koncesije gospodarske javne službe smo izvajali dejavnosti urejanja vodotokov ter druge specifične dejavnosti:

 

1. izvajanje rednih vzdrževalnih del na vodotokih, stoječih vodah, vodni infrastrukturi ter obalnih in priobalnih zemljiščih (vsakoletne košnje in poseki obrežne zarasti, čiščenja zaplavnih objektov in prodišč, sanacije manjših poškodb na vodni infrastrukturi itd.)

2. izvajanje investicijskega vzdrževanja vodne infrastrukture za varovanje pred škodljivim delovanjem voda

3. izvajanje dežurne službe za interventno ukrepanje v primeru »povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda« (nevarnosti poplav) - dežurna služba se aktivira v času nevarnosti poplav, pristojne osebe sodelujejo z občinskimi štabi civilne zaščite in usklajujejo interventna dela za obrambo pred škodljivim delovanjem voda

4. izvajanje izrednih ukrepov v času visokih voda, poplav in hudourniških izbruhov ter izvajanje sanacijskih ukrepov po naravnih nesrečah

5. izvajanje rečno nadzorne službe: spremljanje stanja na vodotokih in objektih vodne infrastrukture ter poročanje o ugotovitvah, posredovanje prijav inšpekcijskim službam, komuniciranje z lastniki zemljišč ob vodotokih

6. izdelava projektne dokumentacije vseh vrst in faz

7. popis škode in priprava sanacijskih programov po naravnih nesrečah

8. vodenje katastra objektov vodne infrastrukture

9. vodenje arhiva tehnične dokumentacije ter arhivov podatkov pomembnih za upravljanje z vodami

10. izdelovanje poročil o stanju vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč

11. izdelava strokovnih podlag in mnenj

12. vodenje obratovanja vodne infrastrukture