ReferenceUREJANJE VODOTOKOV

V zadnjih letih je podjetje VGP d.d. Kranj izvedlo zelo številna dela na vodotokih in hudournikih na območju Gorenjske, tako v okviru izvajanja javne vodnogospodarske službe kot tudi za številne druge naročnike. Podjetje je bilo glavni izvajalec sanacijskih del po visokih vodah in poplavah leta 2007, 2009, 2010, 2012 in 2014 v sklopu katerih je bilo saniranih, dopolnjenih in na novo zgrajenih na desetine odsekov vodotokov in hudournikov – regulacij, obrežnih zavarovanj in zidov, prečnih ustalitvenih pragov, jezbic, pregrad in drč ter zaplavnih pregrad. V zadnjih 10 letih je bilo samo na hudournikih Selške Sore in Save Bohinjke saniranih ali novo zgrajenih več kot 70 zaplavnih pregrad in pragov. 

Nekateri referenčni objekti podjetja VGP d.d. Kranj s področja tipičnega urejanja hudournikov in nižinskih vodotokov:  

Povodje Selške Sore: 

 • Selška Sora – sanacija in ureditev številnih odsekov po poplavah l. 2007 skozi Železnike - skozi Racovnik, Gorenji Konec in nad Dermotovim jezom itd. 
 • Selška Sora – sanacija in ureditev številnih odsekov po poplavah l. 2007 in 2009 - pod Zalim Logom, nad in pod Podroštom, med Dolenjo vasjo in Bukovico, v Praprotnem itd.
 • Zadnja Sora – sanacija in ureditev več odsekov glavne struge in pritokov po poplavah l. 2007 in 2009 – ureditve pri Matiji in Zgagi ter nad Podroštom, zaplavne pregrade na pritokih izpod Bidržna, Varžetovem grabnu in Štulcovem grabnu itd.
 • Sorški potok – sanacija in ureditev več odsekov po poplavah l. 2007 in 2009 na glavni strugi in pritokih – zaplavne in ustalitvene pregrade in pragovi, obrežna zavarovanja, sanacije usadov v Sorici itd.
 • Nidrarska grapa – sanacija in ureditev več odsekov po poplavah l. 2007, na glavni strugi in pritokih – velika zaplavna pregrada v Podroštu, ustalitveno zaplavni pragovi v zaledju, ureditve pod Sorico itd.
 • Plenšak – sanacija in ureditev struge po poplavah l. 2007 od izliva do vodnih zajetij, na glavni strugi in pritokih – kineta, zaplavne pregrade, ustalitveni pragovi, obrežna zavarovanja (varovanje vodnih zajetij, vodovoda, servisne ceste ter zaselka)
 • Češnjica – sanacija in ureditev številnih odsekov po poplavah l. 2007 od izliva do zaledja, na glavni strugi in pritokih - zaplavne pregrade, ustalitveni pragovi, obrežna zavarovanja (ureditev struge skozi Alples, skozi Rudno, sanacija usadov nad Rudnim itd.)
 • Dašnjica – sanacija in ureditev številnih odsekov po poplavah l. 2007 od izliva do zaledja, na glavni strugi in pritokih - zaplavne pregrade, ustalitveni pragovi, obrežna zavarovanja
 • Davča – sanacija in ureditev številnih odsekov od izliva do zaledja po poplavah l. 2007 - zaplavne pregrade, ustalitveni pragovi, obrežna zavarovanja
 • Pruharica – sanacija struge po poplavah l. 2007 skozi Zali Log ter izgradnja zaplavne pregrade nad vasjo
 • Luša – sanacija glavne struge po poplavah l. 2007 na več odsekih ter zaplavne pregrade na Udečkarici 

Povodje Save Bohinjke: 

 • Sava Bohinjka – sanacija več odsekov po visokih vodah 2009 v Brodu, v Ribčevem Lazu, v Soteski itd. 
 • Pritoki Bohinjskega jezera – sanacija izlivnih odsekov 7 hudournikov po izbruhih l. 2007 in 2009 – zaplavne pregrade, obrežna zavarovanja
 • Ribnica s pritokom Suha – sonaravna sanacija zelo dolgih odsekov regulacij po poplavah l. 2007, ureditev struge skozi Srednjo vas ter sanacija zaplavne pregrade nad vasjo
 • Belca s pritoki – sanacija več odsekov po poplavah l. 2007 in 2009 – sanacija zaplavne pregrade nad Boh. Bistrico, sanacija regulacije skozi Boh. Bistrico, zaplavna pregrada na Butanici in njenem pritoku, sanacija zaplavne pregrade na Strženici, ureditev izlivnih odsekov več pritokov 
 • Bezena s pritoki v Nomnju – sanacija več odsekov po poplavah l. 2007 in 2009 - glavna struga skozi Nomenj, zaplavna pregrada nad vasjo, sanacija izlivnih odsekov ter zaplavne pregrade na 5 pritokih
 • Jerečica – sanacija več odsekov po poplavah l. 2007 – skozi Bitnje in Jereko ter dolvodno od Jereke
 • Sanacija številnih odsekov pritokov Save Bohinjke - Joštov graben, Močnik, Mostnica, pritoki v Soteski

Povodje Save Dolinke: 

 • Sava Dolinka – sanacija več odsekov glavne struge po visokih vodah 2009 v Logu in Martuljku 
 • Pritoki Save Dolinke – sanacija več odsekov, praznenje zaplavnih prostorov, sanacija prečnih objektov na Pišnici, Mlinci, Presušniku, Trebiži, Žaklju, pritokih Javornika itd.
 • Sava Dolinka - sanacija obsežne zajede pri Mojstrani
 • Pritok Mojstranške Bistrice pri Peričniku - ustalitve hudournika za zavarovanje vodnega zajetja

Povodje Save s pritoki: 

 • Kroparica – sanacija številnih odsekov glavne struge in pritokov po poplavah l. 2007 – regulacija skozi Kropo in nad njo, zaplavna pregrada pri vodnem zajetju, sistemi ustalitvenih pragov na več hudournikih nad vodnim zajetjem itd.
 • Lipnica – sanacija oz. sonaravne ureditve številnih odsekov glavne struge po poplavah l. 2007 in 2009

Povodje Tržiške Bistrice: 

 • Tržiška Bistrica – sanacija številnih odsekov glavne struge po poplavah l. 2007 in 2009 – sanacija več jezov, ustalitvenih pragov, obrežnih zidov in zavarovanj, sanacija regulacije skozi Tržič, sanacija daljšega odseka dolvodno od jezu Lepenka ter odsekov pri Čadovljah itd.
 • Mošenik s pritoki – sanacija številnih odsekov glavne struge in pritokov po poplavah l. 2007 in 2009 – sanacija več jezov ter starih regulacij skozi Tržič in v Podljubelju, obrežni zid na Gebnu v Podljubelju, sanacija sistema ustalitvenih pragov na Kofarjevcu, ustalitveno zaplavne pregrade na Zeleniškem potoku

Povodje Kokre: 

 • Kokra – sanacija več odsekov glavne struge po poplavah l. 2007, 2009 in 2010 - obrežna zavarovanja, zidovi in pragovi v Kokri, Spodnjem Jezerskem in pod Komatevro 
 • Jezernica s pritoki – sanacija več odsekov hudournikov v spodnjih in zalednih območjih po poplavah l. 2007, 2009 in 2010 – sanacija pragov in pregrad na Roblekovem in Ankovem grabnu, sanacija vršajnega odseka pod slapom Čedca, sanacija Jezernice pod in nad Planšarskim jezerom 

Povodje Poljanske Sore: 

 • Poljanska Sora – sanacija več odsekov glavne struge od izliva do Žirov po poplavah l. 2007, 2009 in 2010 – sanacije zajed in obrežnih zavarovanj, jezov in pragov
 • Pritoki Poljanske Sore – sanacija več odsekov, sanacija zaplavnih in ustalitvenih objektov ter čiščenja zaplavnih prostorov na Rakuljki, Zabrežniku, Plastuhovi grapi itd.
 • Račeva - sanacija več odsekov glavne struge, sanacija zaplavnih in ustalitvenih objektov ter čiščenja zaplavnih prostorov na Meljcovi grapi itd.

Fotogalerija »UREJANJE VODOTOKOV«

JAVNA VODNOGOSPODARSKA SLUŽBA

Poleg referenčnih objektov navedenih v sklopu urejanja vodotokov, navajamo še nekatere referenčne izdelke in dejavnosti podjetja VGP d.d. iz Kranja s področja javne vodnogospodarske službe:
 • popisi poškodb, kartiranja, poročila in ocene škod na vodni infrastrukturi po visokih vodah v letih 2003, 2007, 2009, 2010, 201 in 2014.
 • kataster vodnogospodarskih objektov območja zgornje Save
 • evidenca zaplavnih objektov območja zgornje Save
 • evidenca prekritih odsekov vodotokov območja zgornje Save
 • vodenje arhiva tehnične in strokovne dokumentacije ter fotoarhiv območja zgornje Save 

SANACIJA PLAZOV IN USADOV

Nekateri referenčni objekti podjetja VGP d.d. Kranj v sklopu sanacij plazov in usadov: 
 • interventna dela na plazu Kuharica v Srednji Vasi
 • sanacija plazu Podblica
 • interventna odvodnja na plazu Možina v Leskovici
 • sanacija plazu pod stanovanjsko hišo v Nemiljah
 • sanacija plazu pod deponijo »Mala Mežaklja«
 • sanacija usada na cesti na Možjanco
 • sanacija plazu pod iztokom kanalizacije Blejska Dobrava
 • sanacija usada na lokalni cesti v Čepuljah
 • sanacija plazu Ptonc v Srednji Vasi v Bohinju
 • sanacija usada na LC Slap-Jelendol v Dovžanovi soteski


DRUGE NIZKE GRADNJE

Nekateri referenčni objekti podjetja VGP d.d. Kranj s področja drugih nizkih gradenj:
 • kompletna meteorna kanalizacija oz. ureditev odvodnje na kraku AC Vrba – Peračica
 • lovilni bazeni s koaksialnimi filtri in ponikovalnicami na kraku AC Vrba - Peračica
 • kanalizacija v naseljih Mlaka in Bašelj ter za Mercator center v Kranju
 • kanalizacija in plinovod v naselju Stražišče
 • plinovod v naselju Kokrica ter na Koroški cesti v Kranju
 • vodovod v naselju Šenčur
 • rekonstrukcija zajetja HE Lomščica
 • ureditve hudournikov in odvodnih jarkov s sklopu sanacije RUŽV
 • ureditev odvodnje na območju viadukta Peračica
 • ureditev brežin AC na Višnjegorskem klancu
 • rekonstrukcija cestnega prepusta Mlečni potok
 • Blatnica – izdelava sifona na območju deviacije 1-5 AC Vrba-Peračica
 • JGZ Brdo - sanacija več vodnih objektov
 • Selška Sora - ureditve struge in okolice pri Krevsovem jezu


PROJEKTIVA

V podjetju VGP d.d. Kranj smo izdelali večino projektne dokumentacije za referenčne objekte navedene za dejavnost urejanja vodotokov, vse izdelke navedene v sklopu javne vodnogospodarske službe ter nekatere projekte za referenčne objekte sanacije plazov in izvajanja drugih nizkih gradenj. V letih 2008 do 2012 smo izdelali ca 475 dokumentov od tega ca 70 hidravličnih elaboratov ter več kot 330 raznovrstnih projektov. V nadaljevanju navajamo nekatere referenčne izdelke podjetja s področja projektive:
 • Idejne zasnove za povodja hudournikov Češnjica, Dašnjica, Davča, Nidrarska Grapa, Plenšak, Zadnja Sora, Selnica, Sorški potok, Bezena in pritokov Javornika (naročnik MOP ARSO v letih 2008 do 2010)
 • HE Košutnik - poslovnik za obratovanje in vzdrževanje (naročnik Dobrin, 2008)
 • HE Zali potok - poslovnik za obratovanje in vzdrževanje (naročnik Kleidienst, 2008)
 • Češnica - sanacija usadov in zaustavitev plavin z zaplavno ustalitvenima pregradama v km 4.30 (naročnik MOP ARSO, 2008)
 • Sanacija struge Zadnje Sore na odseku pri Matiji v Podroštu (naročnik MOP ARSO, 2008)
 • Tržiška Bistrica - sanacija struge na odseku od km 13.77 do km 14.12 v Slapu (naročnik MOP ARSO, 2008)
 • Rekonstrukcija regionalne ceste RT 912/7302 Zali Log - Davča od km 2+898 do km 5+174 – vodarski del (naročnik Arhitekton, 2009)¸
 • Elaborat poplavne in erozijske nevarnosti za OPPN Rateče vzhod R SK 2 (naročnik občina Kranjska Gora, 2009) 
 • Poplavna, erozijska, plazovita in plazljiva območja na teritoriju občine Jezersko (skupaj z GIAM, naročnik občina Jezersko, 2009)
 • Selška Sora - idejna zasnova sonaravne ureditve povodja (skupaj z VGB Maribor, 2009)
 • Kalinček - idejna zasnova ureditve hudournika skozi Bistrico pri Tržiču (naročnik občina Tržič, 2009)
 • Idejna zasnova ureditve vodotokov v povodju Drage skozi Križe, Sebenje in Žiganjo vas (naročnik občina Tržič, 2009)
 • Sanacija prepusta hudournika Kalinček pod Begunjsko cesto v Bistrici pri Tržiču (naročnik Planing d.o.o. Križe)
 • Rekonstrukcija Lustigovega mostu preko Jezernice na Zg. Jezerskem (naročnik občina Jezersko, 2009)
 • Hidravlični račun Tržiške Bistrice pri HE Zvirče naročnik Gorenjske hidroelektrarne, 2009)
 • Kroparica - sanacija struge na več odsekih nad Kropo (naročnik MOP ARSO, 2009)
 • Selška Sora - sanacija struge pri Šurku (naročnik MOP ARSO, 2009)
 • Selnica - ureditev struge skozi naselje Selca (naročnik Sora inženiring, 2009)
 • Obvoznica Žiri - hidravlično poročilo (naročnik PNG, 2010)
 • Davča - zaplavna pregrada in sanacija struge na odseku v km 12.5 (naročnik MOP ARSO, 2010)
 • Jezernica - sanacija mostu na lokalni cesti pri Jagodicu (občina Jezersko, 2010)
 • Hudournik izpod Četce - sanacija vršajnega odseka Peski (MOP ARSO, 2010)
 • Dograditev MHE Košutnik – PGD (naročnik Hidrowatt, 2010)
 • Mošenik - mala hidroelektrarna BPT5 - idejna zasnova (naročnik BPT d.d., 2010)
 • Opozorilna karta poplavnih območij na teritoriju občine Bohinj (naročnik občina Bohinj, 2010)
 • Ribnica - ureditev struge do sotočja s Suho (naročnik MOP ARSO, 2010)
 • Hidrološko - hidravlična analiza za območje kampa Danica ob strugah Save Bohinjke in Bistrice (naročnik TD Bohinj, 2010)
 • Jerečica - sanacija struge v Jereki dolvodno od mostu (naročnik MOP ARSO, 2011)
 • Smučarski center Kobla - idejna zasnova posodobitve in razvoja (naročnik SC Kobla, 2011)
 • Pirašica - sanacija struge na odseku skozi Log pri Bohinju (naročnik MOP ARSO, 2011) 
 • Elaborat poplavne nevarnosti, sotočje Save Bohinjke in Belce v Bohinjski Bistrici (naročnik Elektro Gorenjska , 2011)
 • Mošenik - sanacija jezu v km 1.53 (naročnik MOP ARSO, 2011)
 • Sava Dolinka - sanacija ustalitvenega praga nad sotočjem z Belco (naročnik MOP ARSO, 2011)
 • Občina Gorenja vas-Poljane - opozorilna karta erozijskih območij in opozorilna karta poplavnih območij (naročnik občina Gorenja vas – Poljane 2011)
 • Opozorilne karte nevarnosti erozije na območju občine Železniki, Kranjska Gora, Laško in delno Bovec (naročnik GZS, 2012)
 • Velika Pišnica – poročilo o stanju nanosov s predlogom ukrepanja (naročnik MOP ARSO, 2012)
 • Rekonstrukcija LC 390051 Tupaliče - Olševek, odsek skozi občino Šenčur, rekonstrukcija prepusta (naročnik Planing d.o.o., 2012)
 • Sava Bohinjka – hidrotehnično poročilo za most na kolesarski stezi (naročnik občina Bohinj, 2012)
 • Elaborat poplavne nevarnosti, OPPN Poljane (naročnik občina Gorenja vas – Poljane, 2012)
 • Elaborat poplavne nevaronsti za območje ČN Železniki (naročnik občina Železniki, 2012)
 • Elaborat poplavne nevarnosti za območje gradnje kanalizacije v naseljih Trebija, Hotavlje in Podgora (naročnik GVP, 2013)
 • Sava Dolinka - sanacija zajed pri Mojstrani (naročnik MKO ARSO, 2013)
 • Suhelj - sanacija 5 zaplavnih in ustalitvenih objektov (naročnik MKO ARSO, 2013) 

Primeri projektov in načrtov "PROJEKTIVA"