O podjetju

Vodnogospodarsko podjetje d.d. Kranj, je bilo ustanovljeno leta 1958, pod imenom Vodna skupnost Gorenjske. Njegova glavna naloga je bila upravljanje in gospodarjenje z vodami v (takratnih) petih gorenjskih občinah: Jesenice, Radovljica, Škofja Loka, Tržič in Kranj. Po skromnih začetkih se je v nadaljnjih letih podjetje razvijalo in raslo. Do leta 2002 je upravljalo in gospodarilo z nižinskimi vodotoki na Gorenjskem, po letu 2002 pa tudi vsemi hudourniki. Do leta 2020 je podjetje kot državni koncesionar upravljalo in gospodarilo z vsemi vodotoki in stoječimi vodami na Gorenjskem.

Podjetje je specializirano za vse vrste vodnogospodarskih in hudourničarskih del, sanacijo plazov, protierozijsko ukrepanje, izgradnjo kanalizacij, vodovodov in čistilnih naprav in ostale komunalne infrastrukture. Izvajamo tudi male hidroelektrarne, ceste, mostove, nasipe, oporne zidove ter druga gradbena dela. Izvajamo gradbenotehnična in biotehnična dela večjega ali manjšega obsega, ne glede na težavnost in dostopnost, na območju Gorenjske in tudi drugih območjih Slovenije. Za vse omenjene storitve izdelujemo tudi projektno dokumentacijo vseh vrst in izvajamo gradbeni nadzor. Poleg vodnogospodarske projektne dokumentacije smo specializirani tudi za izdelavo vseh vrst elaboratov poplavne in erozijske nevarnosti, hidrotehničnih poročil, vodnogospodarskih študij, idejnih zasnov in strokovnih mnenj, opozorilnih erozijskih in poplavnih kart itd.

Sedež podjetja je v Kranju, kjer so poleg upravne stavbe še strojni park, delavnice ter skladišča. Podjetje ima v lasti tudi kamnolom za pridobivanje drobljencev in lomljenca, za katerega ima pridobljeno koncesijo. V podjetju smo zaposleni strokovnjaki s področja vodarstva, hudourništva, gradbeništva in geodezije ter kvalificirani delavci s specialnimi znanji in izkušnjami. Podjetje razpolaga z ustrezno strojno mehanizacijo, specialno računalniško programsko opremo ter bogatim arhivom.  


OSNOVNI PODATKI

vgp kranj

Naziv: VODNOGOSPODARSKO PODJETJE, d.d. 
Skrajšan naziv: VGP d.d., Kranj
Naslov: Ulica Mirka Vadnova 5, 4000 KRANJ
ID št. za DDV: SI35682671
Matična številka: 5142393
Šifra dejavnosti: 42.910 (gradnja vodnih objektov)
Transakcijski račun:
SI56 1010 0005 2362 826, Banka Intesa Sanpaolo d.d.
SI56 3000 0000 5371 217, Sberbank d.d.
Sodni register: Okrožno sodišče v Kranju (št. reg. vložka 1/00050/00)
Znesek osnovnega kapitala: 967.073,04 €
Direktor - zastopnik podjetja: Srečko Šamperl


KONCESIJE

Podjetje je imelo do leta 2020 pridobljeno koncesijsko pravico za izvajanje državne gospodarske javne službe za urejanja voda na območju zgornje Save.

Podjetje ima pridobljeno koncesijsko pravico za eksploatacijo kamnoloma Brezovica pri Kropi.

ORGANIZIRANOST PODJETJA

 • uprava
 • sektor gradbene operative,
 • sektor komerciale,
 • sektor projektive,
 • proizvodnja kamnolomskih agregatov

TEHNIČNA OPREMLJENOST PODJETJA

Tehnična opremljenost podjetja je prilagojena gradbeni dejavnosti urejanja vodotokov in drugih nizkih gradenj ter kamnolomski dejavnosti. Podjetje razpolaga z bagri, tovornimi vozili, drobilci ter s številno manjšo opremo (kompresorji, črpalke, vibratorji in agregati).

Bagri za operativno izvajanje del:
 • BAGER 20t s hidravličnim zabijalom in grajferjem - 2 kom
 • BAGER 16t s hidravličnim zabijalom - 2 kom
 • BAGER 14t s hidravličnim zabijalom - 2 kom
 • BAGER 12t - 1 kom
 • BAGER 7t s hidravličnim zabijalom in grajferjem - 1 kom
 • BAGER 5t - 2 kom

Tovorna vozila:
 • Kamion 4 osi za prevoz skal - 4 kom
 • Kamion 3 osi za prevoz skal - 1 kom
 • Kamion 3 osi z opcijami kason / mešalec za beton / drobilec za les - 1 kom
 • Kamion 2 osi 4x4 - 1 kom

Stroji v kamnolomu Brezovica:
 • Drobilec PEGSON 48t
 • Drobilec LIDELBAUER 23t
 • Sejalnica CHIEFTAN  
 • BAGER 20t za nakladanje skal
 • Nakladač za nakladanje frakcij