Nasveti, napotki in navodila fizičnim in pravnim osebam

Na tej strani navajamo nekaj nasvetov, napotkov in navodil, za pomoč občanom, lastnikom in uporabnikom objektov in zemljišč (fizičnim in pravnim osebam), kako ravnati v zvezi z vodarsko, hudourniško, poplavno in erozijsko problematiko.
Najpomembnejaš zakona, ki obravnavata vodarsko problematiko sta Zakon o vodah (ZV-1) in Zakon o varstvu okolja (ZVO_1)
 
 
OBVEŠČANJE O OPAŽANJIH na vodotokih, priobalnih zemljiščih in vodni infrastrukturi
 
PRIDOBITEV VODNEGA SOGLASJA za poseganje na vodna in priobalna zemljišča
 
IZREDNE RAZMERE v času poplav ali hudourniškega izbruha

 

OBVEŠČANJE O OPAŽANJIH NA VODOTOKIH, PRIOBALNIH ZEMLJIŠČIH IN VODNI INFRASTRUKTURI


Prebivalci, lastniki, uporabniki in pooblaščene osebe lahko pristojne službe – torej koncesionarja ali Direkcijo RS za vode (v nadaljevanju: DRSV) – obvestijo o poškodbah, problematičnih pojavih ali dogodkih, nepravilnostih in kršitvah, ki jih opazijo ali ugotovijo na vodotokih, priobalnih zemljiščih in vodni infrastrukturi.
  • Obvestite lahko DRSV, Sektor območja zgornje Save: na tel. št. (04) 20 186 00 ali (04) 20 186 01 ali pisno na naslov DRSV, Sektor območja zgornje Save, M. Vadnova 5, 4000 Kranj;
DRSV preuči vlogo in po potrebi izda nalog rečno nadzorni službi koncesionarja, da opravi terenski ogled in preuči problematiko (lahko skupaj s prijaviteljem). Rečno nadzorna služba na podlagi ugotovitev izdela poročilo, ki ga posreduje DRSV, ta pa ga preuči in se odloči o nadaljnjih postopkih.

PRIDOBITEV VODNEGA SOGLASJA ZA POSEGANJE NA VODNA IN PRIOBALNA ZEMLJIŠČA


Vsak lastnik ali/in uporabnik zemljišča (parcele) ali objekta, ki se nahaja ob vodotoku (meji na vodno zemljišče) ali na priobalnem zemljišču, je dolžan upoštevati zakone, uredbe in predpise, ki obravnavajo poseganja na vodna ali priobalna zemljišča. Zakon, ki ureja upravljanje z morjem, celinskimi in podzemnimi vodami ter vodnimi in priobalnimi zemljišči je ZAKON O VODAH (ZV-1B), objavljen v Uradnem listu RS 67/2002. Za vsak poseg na vodnih in priobalnih zemljiščih (območje struge, brežin, priobalnega pasu, vodne parcele), je potrebno pridobiti vodno soglasje, ki ga izda DRSV.

Za poseganje na vodnih in priobalnih zemljiščih se štejejo: 
  • posek, redčenje in odstranjevanje obrežne oz. obvodne vegetacije
  • odvzemanje naplavin iz strug, prodišč, sipin, brežin ali zaplavnih prostorov
  • gradbeni posegi vseh vrst: odkopavanje ali nasipavanje, gradnja obrežnih zavarovanj in zidov, protierozijskih in protipoplavnih objektov, malih hidroelektrarn in vodoodvzemnih objektov, gradnja infrastrukturnih objektov - cest, mostov, prepustov, prečkanj kablov in cevovodov, ogradnja stanovanjskih, gospodarskih in drugih objektov

 

Postopek pridobivanja vodnega soglasja je sledeč: 

V izogib stroškom ter kasnejšim problemom je v zvezi z obravnavanim posegom zelo priporočljivo predhodno posvetovanje s strokovnjaki (projektiva VGP d.d. Kranj) ali pristojno DRSV.

  • Za kakršnokoli strokovno pomoč ali nasvet kontaktirajte VGP d.d. Kranj, telefonsko ali pisno. Lahko se dogovorimo tudi za terenski ogled, kjer vam bomo na podlagi ugotovitev laže svetovali oziroma predlagali možne rešitve problema ter vam pojasnili nadaljnje postopke.

KONTAKT (projektiva VGP d.d. Kranj)

Za obravnavani poseg je potrebno predložiti pisno vlogo za izdajo vodnega soglasja na pristojno MOP DRSV, z vsemi potrebnimi dokumenti ter v večini primerov tudi načrt oz. projektno dokumentacijo v kateri je razviden predviden poseg (lokacija, obseg, vrsta del itd.). Za manjše in enostavne posege zadostuje minimalna tehnična dokumentacija v obliki programa. Za večje in vplivnejše posege je potreben projekt na podlagi geodetske izmere in hidravličnih izračunov.   

Projektno dokumentacijo izdelujejo za to uradno registrirana projektantska podjetja. VGP d.d. Kranj izdeluje vse vrste projektne dokumentacije za vodarske in protierozijske ureditve ter saniranje plazov ipd. Imamo dolgoletne izkušnje, zelo dobro poznamo vodotoke in terenske razmere ter imamo na razpolago ustrezne arhivske podatke.  

KONTAKT (projektiva VGP d.d. Kranj)

Če se obravnavani poseg nahaja na poplavnem ali erozijsko ogroženem območju je za lokacijo potrebno predhodno izdelati tudi hidrološko hidravlično študijo (oz. elaborat), v kateri se določijo razredi poplavne in erozijske nevarnosti ter s tem ugotovi dopustnost posega in možnost omilitvenih ukrepov. Študija mora biti narejena v skladu s Pravilnikom o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Ur. list RS št. 60/2007) ter v skladu z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. list RS št. 89/2008).

Hidravlično hidrološke študije izdelujejo za to uradno registrirana projektantska podjetja. VGP d.d. Kranj izdeluje vse vrste hidravlično hidroloških študij in elaboratov o poplavni ali erozijski nevarnosti, na razpolago pa imamo tudi ustrezne hidrološke in arhivske podatke. 
 
KONTAKT (projektiva VGP d.d. Kranj)

Če se obravnavani poseg nahaja na varovanem območju NATURA 2000, je potrebno zanj predhodno pridobiti tudi naravovarstveno soglasje, ki ga izda Agencija RS za okolje (ARSO) na podlagi mnenja Zavoda za varstvo narave.

Zaključek postopka:

Pristojni DRSV pregleda vlogo in preuči vso priloženo dokumentacijo. V kolikor je poseg dopusten in izpolnjuje vse pogoje, DRSV izda vodno soglasje. V kolikor vloga in dokumentacija nista ustrezni oz. zadostni, DRSV zahteva dopolnitev vloge. V kolikor poseg ni dopusten in ne izpolnjuje pogojev, DRSV ne izda vodnega soglasja in obrazloži zavrnitev.

IZREDNE RAZMERE V ČASU POPLAV ALI HUDOURNIŠKEGA IZBRUHA


V času izrednih razmer zaradi visokih voda ali hudourniškega izbruha, ko so ogrožena življenja ali lastnina, objekti, zemljišča itd. (zaradi poplavljanja, zasipavanja s plavinami, odnašanja, erodiranja itd.) je potrebno o nevarnostih ali dogodkih obvestiti pristojne službe – center za obveščanje (telefon 112), civilno zaščito, gasilce, policijo itd. ter upoštevati njihova navodila.  

V dneh po izrednih razmerah sledi izvajanje interventnih ukrepov, s katerimi se kolikor je mogoče omejuje škoda. V tem času lahko ogroženi prebivalci, lastniki in pooblaščene osebe za pomoč, nasvete ali intervencijo kontaktirajo pristojni DRSV.

Obvestite lahko DRSV, Sektor območja zgornje Save: na tel. št. (04) 20 186 00 ali (04) 20 186 01 ali pisno na naslov MOP DRSV, Sektor območja zgornje Save, M. Vadnova 5, 4000 Kranj;